torstai 29. marraskuuta 2012

NAM - Nuorisotyön asema ja merkitys Suomessa


Nuorisotyön tilasta Suomessa on koottu poikkeuksellisen monipuolinen aineisto.

NAM-työskentelyssä kunnallinen nuorisotyö on pääkohde, mutta tarkastelussa ovat myös kirkon ja seurakuntien sekä kansalaisjärjestöjen nuorisotyö ja niiden yhdessä muodostama kokonaisuus.

Työskentelyn pohjana toimiva FM Petri Cederlöfin tutkimus-, selvitys- ja kirjoitustyö alkoi vuonna 1997. HUMAKissa työ alkoi vuonna 2005 ja hankkeiden ketjuna edennyt toiminta vakinaistettiin vuonna 2012. Toimintaa rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Työskentely on luonteeltaan seurantatutkimuksellista ja dialogista. Nuorisotyötä tarkastellaan paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla. Nuorisotyön asemaa ja merkitystä tarkastellaan niitä koskevien, toisaalta alan aiemman tutkimuksen ja tässä hankkeessa koottujen tietojen ja näkemysten, toisaalta virallisten sekä muuten yleisten ja julkisten diskurssien kautta.

Aineistoa yli sadasta kunnasta ja kymmenistä seurakunnista ja järjestöistä

Työn kuluessa Petri Cederlöf on vieraillut vuosittain eri puolilla Suomea nuorisotyön toimijoita tavaten ja paikallisiin tilanteisiin tutustuen. Aineistona onkin muistiinpanoja yli sadasta kunnasta sekä kymmenistä seurakunnista ja järjestöistä. Lisäksi Cederlöf osallistuu alan ammatillisiin tapaamisiin sekä eri toimijoiden verkostoihin ja työryhmiin.

Keskustelevuus ja vuoropuhelu (dialogisuus) on paitsi hankkeen luonteenpiirre myös sen keskeinen menetelmä. Toisaalta se merkitsee henkilökohtaisia luottamussuhteita tutkimusaineiston tavoittamisen ja luotettavuuden varmistamiseksi sekä tutkimusetiikan ylläpitämiseksi. Toisaalta se merkitsee alan kehittämistä tukevaa avointa näkökulmien vaihtoa eri kontakteissa, sekä niissä tavoitettujen näkökulmien levittämistä.

Perustietoja ja huomioita hankkeen aihepiiristä työstetään kirjallisesti julkaistavaksi eri nettifoorumeille, artikkeleina ja kirjamuodossa. Tietoja ja huomioita levitetään alan toimijoiden henkilökohtaisissa ja ryhmätapaamisissa, luennoiden ja työseminaareissa. Samalla pyritään yleisempään, nuorisotyötä koskevan julkisen keskustelun edistämiseen.

Verkkoluentojen sisältöjä videoina ja teksteinä

Vuonna 2013 keskitytään koottujen seurantatietojen käsittelyyn ja tekstien tuottamiseen. Yhteyksiä hoidetaan enemmän sosiaalisen median ja viestien tarjoamin yhteyksin.

Hankkeen viestinnässä tavoitellaan perinteistä tutkimusilmaisua moninaisempaa tyylien ja kanavien käyttöä – tarkoituksella tavoittaa erilaisia vastaanottajia ja hyödyntää luonteeltaan erilaista informaatiota. Etenkin muutoksia koskevien tietojen ja huomioiden levittäminen ymmärrettävästi edellyttää paitsi niiden harkittua jäsentämistä myös niiden esittämistä eri tavoin.

Vuonna 2012 on kehitetty verkkoluennointia yhteistyössä Verkkonuorisotyön palvelu- ja kehittämiskeskuksen (VERKE) kanssa. Editoituja video- ja tekstimateriaaleja julkaistaan verkossa alkuvuonna 2013.

Nuorisotyötä koskevan informaation käsittelyssä pyritään tieteelliseen eli arvioitavaan ja vertailukelpoiseen menettelyyn, sekä tehtävien tulkintojen reflektoitavuuteen. Ajankohtaisen ja seuranta-aineiston tarjoamia tietoja ja näkökulmia verrataan tietoihin nuorisotyön virallisesta kuvasta. Eri lähteiden ja aineistotyppien yhdistelyllä voidaan sekä varmistaa informaation tiedollista arvoa, että esittää erilaisia näkökulmia.

Vuoden 2012-kuluessa on käyty tutkijoiden välistä vuoropuhelua suomalaista nuorisotyötä koskevasta tietoperustasta ja sen haasteista. Näkökulmista työstetään tietoja yhteistyössä Nuorisotutkimusseuran ja -verkoston kanssa.

Aiheen julkinen käsittely jatkuu vuonna 2013 alkaen NUORI 2013 – suurtapahtumasta, jossa Petri Cederlöf toimii myös seuranta- ja raportointitehtävissä.

Hankkeen verkkosivut
Verkkonuorisotyön kehittämiskeskus
Nuorisotutkimusseura

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti